Zoznam výhercov - Novoročná sútaž o produkty GOLDEN YACCA

<Zadajte anotáciu>

Oznamujeme Vám zoznam vylosovaných výhercov v súťaži o produkty Golden Yacca.

Vylosovaným výhercom srdečne gratulujeme:

1. cena – Golden Yacca 150g - 33162, Viera M., Senec
2. cena – Golden Yacca 75g  - 35378, Henrieta H., Košice
zvláštne ocenenie za originalitu - Golden Yacca 75g - 30703, Luboš K., Spišská Nová Ves

A všetkým ostatným ďakujeme za účasť.

 

Vážime si Vášho záujmu o Golden Yaccu.

 


Pravidlá súťaže EGYM Slovensko s.r.o. – Novoročná súťaž o produkty Golden Yacca

1. Usporiadateľom súťaže je EGYM Slovensko s.r.o., so sídlom v Moldave nad Bodvou, Rožňavská 8, PSČ: 045 01, IČ 36201600, zapísaná v OR okresného súdu Košice I, odd. S.r.o., vl.č.11945/V (ďalej len usporiadateľ)”.

2. Účastníkom súťaže sa môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá akceptuje tieto pravidlá súťaže a je stálym zákazníkom (členom) spoločnosti EGYM Slovensko s.r.o., disponuje s evid. číslom Golden Yacca Club.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere k usporiadateľovi a k spoločnostiam, ktoré sa podieľajú na príprave a organizácii súťaže.

3. Súťaž prebieha v období od 7.1.2019 od 10:00 hod. do 25.1.2019 do 14:00 hod. (posledná odpoveď, ktorá bude zaradená do súťaže, môže byť vložená najneskôr o 13:59:59). 

Súťažiaci sa do súťaže môžu prihlásiť jednoducho, stačí splniť podmienku: odpovedať emailom na adresu egym@egym.sk na súťažnú otázku: Od ktorého roku je na slovenskom trhu doplnok stravy Golden Yacca? Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže. Každý súťažiaci sa môže prihlásiť do súťaže len raz počas doby trvania súťaže.

4. Výhry:

1. cena - 1x Golden Yacca 150g
2. cena - 1x Golden Yacca 75g

5. Výherca súťaže bude o výhre informovaný do 48 hodín od skončenia súťaže telefonicky alebo emailom. Pre doručenie výhry bude výherca vyzvaný o zaslanie kontaktných údajov (meno, priezvisko, e-mail, korešpondenčná adresa a telefónne číslo) a to prostredníctvom vyhodnocovacieho postu alebo vložením komentára pod súťažný post. Výhra bude následne odoslaná do 14-tich dní od ukončenia súťaže. Pokiaľ výherca neuvedie potrebné údaje do 7 dní od ukončenia súťaže, výhra prepadá a stráca na ňu nárok.

6. Výhercovia získavajú výhry uvedené v bode 4.

7. Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru nie je možné súdne vymáhať.

8. Spracovanie osobných údajov: účastník súťaže (,,súťažiaci,,) udeľuje vstupom do súťaže usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných pre účasť v súťaži (meno, priezvisko, e-mail, u výhercov tiež adresa) podľa zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov). Poskytnutie údajov je dobrovoľné, svoj súhlas môže účastník kedykoľvek písomne ​​odvolať a z databázy ho usporiadateľ súťaže odstrání. Usporiadateľ je oprávnený za podmienok vyššie uvedeného zákona spracovávať osobné údaje prostredníctvom poverených spracovateľov. Osobné údaje súťažiacich budú v rámci súťaže zaradené do databázy usporiadateľa. Môžu byť využité na účely odovzdania výhry v prípade výhry súťažiaceho podľa zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších právnych predpisov, a to na obdobie až do odvolania súhlasu (maximálne na obdobie dvoch rokov). Súťažiaci má právo kedykoľvek požiadať usporiadateľa o informácie, aké osobné údaje o súťažiacich spracováva, a to za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Súťažiaci má právo požiadať usporiadateľa o opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov. Súťažiaci, ktorý zistí alebo sa domnieva, že usporiadateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, v rozpore s ochranou súkromného a osobného života súťažiaceho alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať usporiadateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby usporiadateľ odstránil takto vzniknutý stav (sa môže jednať najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). V prípade, ak usporiadateľ nevyhovie žiadosti súťažiaceho podľa predchádzajúcej vety, súťažiaci má právo priamo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšie prípadné osobitné práva súťažiaceho upravuje ustanovenie § 21 zákona o ochrane osobných údajov. Súťažiaci výslovne súhlasí s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť v zmysle § 84 a nasl. Občianskeho zákonníka, bezplatne meno, priezvisko a miesto bydliska v médiách (vrátane internetu) v súvislosti s touto súťažou, najmä oznámením výhercov.

9. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže tých súťažiacich, ktorí porušujú pravidlá, a pri podozrení na takéto porušenie. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné.

10. Zaslaním príspevku do súťaže účastníci prijímajú všetky jej podmienky. Rozhodnutie usporiadateľa o všetkých otázkach, týkajúcich sa súťaže, je konečné. Pravidlá súťaže budú dostupné online počas súťaže a do 30-tich dní po skončení súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž ukončiť bez ďalšieho uvedenia dôvodu, pričom jeho rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.

V Moldave nad Bodvou dňa 5.1.2019